Het Christelijk Nationaal Sportfonds stelt dat er in de samenleving en de sport in het bijzonder behoefte is aan beantwoording van vraagstukken rondom zingeving, identiteit, waarden en normen en dat jonge en oudere mensen op een bezielende manier met elkaar verbonden worden. Omzien naar elkaar, ook via de sport.

Het fonds ziet sport als doel op zich en als middel. Sport kan aan alle betrokkenen en speciaal aan de jeugd een ‘werk- en oefenplaats voor het leven‘ bieden. Naast primaire sportieve doelen zijn binnen de sport immers ook sociale, pedagogische en andere doelen van grote betekenis.

Het fonds wil de middelen die het toebedeeld krijgt, inzetten om sportverenigingen en aan sport en spel gelieerde organisaties te stimuleren bezielende verbindingen te leggen binnen de samenleving. Het CNS helpt organisaties en verenigingen om die rol te vervullen en verder uit te bouwen.