1. Een aanvraag voor een projectsubsidie of lening moet u minimaal zes weken voor de start van het project indienen bij het fonds.
  2. Het CNS bevestigt, onvoorziene omstandigheden daargelaten, binnen veertien dagen na ontvangst de aanvraag,
  3. Het bestuur van het CNS beoordeelt de aanvraag.
  4. Het bestuur kan adviseurs verzoeken nadere gegevens in te winnen over een aanvraag.
  5. Als een aanvraag afgewezen wordt, maakt het CNS de motieven van deze beslissing kenbaar aan de indiener. De indiener mag nadien een bijgesteld verzoek tot heroverweging indienen bij het bestuur van het fonds.
  6. Na een tweede afwijzing is beroep niet meer mogelijk.
  7. Bij toewijzing van het project maakt het CNS zo nodig maximaal 50 procent van de toegewezen subsidie binnen veertien dagen na toewijzing over op de rekening van de indiener.
  8. Na afloop van het project maakt het CNS het resterende subsidiebedrag over op basis van de eindafrekening van het project die de aanvrager heeft ingediend. Niet aangewende gelden worden niet uitgekeerd of teruggevorderd.
  9. Ten onrechte uitgekeerde subsidies worden teruggevorderd.