Een aanvraag moet voldoen aan de volgende voorwaarden:


 1. De indiener moet een in Nederland gevestigde rechtspersoon zijn die ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel in de regio waar de vereniging is gevestigd. Als sprake is van een andere rechtspersoon dan een vereniging, moet bekendgemaakt worden om welke rechtspersoon het gaat.
 2. Als de instelling buiten Nederland gevestigd is, moeten bewijsstukken van de legitimiteit van de aanvrager kunnen worden overlegd.
 3. Het project moet passen binnen de programma’s van het CNS. Soms kan hiervan worden afgeweken. De reden moet uit de aanvraag duidelijk worden.
 4. Het CNS neemt verzoeken om bijdragen in de dekking van de exploitatie van reguliere activiteiten niet in behandeling.
 5. Het CNS vergoedt geen kosten van overhead in begrotingen.
 6. Er moet altijd sprake zijn van een eigen bijdrage van de aanvrager in de begroting en exploitatie van het project.
 7. Als aanvragen bij andere geldverschaffers zijn of nog worden gedaan, moet u dit melden op het aanvraagformulier.
 8. Als toezeggingen door andere instanties bekend zijn, moet u deze eveneens melden op het aanvraagformulier.
 9. U moet gebruikmaken van de daarvoor bestemde aanvraagformulieren.
 10. Afschriften van de aanvraag en eventuele bijbehorende bijlagen moet u ook per post sturen aan het bestuur van het CNS.
 11. Verenigingen die een aanvraag gehonoreerd krijgen, zijn verplicht in het jaar van de toekenning van een bijdrage door het fonds, mee te werken aan een donateurwervingsactie of sponsoractie voor het CNS. In overleg worden afspraken gemaakt over eventuele kosten hiervan. Aanvaardbare kosten komen in principe voor rekening van het CNS.
 12. Als het CNS leningen beschikbaar stelt, moeten deze met de vooraf overeengekomen rente in nader overeen te komen termijnen worden afgelost.
 13. Projecten hebben een begin- en einddatum conform het door de aanvrager opgestelde plan van aanpak. Als de einddatum overschreden wordt, moet de aanvrager het bestuur van het CNS hierover tijdig informeren en ook aangeven wat de oorzaak van de uitloop en de nieuw te verwachten einddatum is.
 14. Eventuele heroverweging van genomen besluiten is voorbehouden aan het bestuur van het fonds.
 15. Bij onverhoopte juridische geschillen is de Nederlandse wetgeving van toepassing.